Bestel direct!

Ovenverse broodjes, rijk belegd!
 0,00

0 item(s) in Cart

Algemene voorwaarden

TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten die verleend worden via de site broodje-brie.nl Door te bestellen bij Broodje Brie gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden. Wanneer in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over ‘koper’ moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die bij ons een bestelling heeft gedaan.

TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

De koper is aan zijn bestelling, in welke vorm dan ook aan ons gegeven, gebonden.

Een overeenkomst komt tot stand zodra broodje-brie.nl de gegeven opdracht heeft bevestigd. Bevestiging vindt plaats d.m.v. email en wordt gestuurd naar het door besteller opgegeven emailadres.

Indien koper een wijziging wenst aan te brengen in een eerder gedane opdracht of wanneer een koper zijn bestelling wenst te annuleren dient dit uiterlijk voor 12.00 uur de dag voorafgaande aan betreffende bezorgdatum bekend gemaakt te worden bij broodje-brie.nl Het doorgeven kan via het contactformulier op de website of via info@broodje-brie.nl. De annulering is pas definitief als u per e mail een bevestiging heeft ontvangen van annulering. De kosten van annulering op een later tijdstip dan 12.00 uur de dag voorafgaande aan betreffende bezorgdatum bedragen 50% van het totaalbedrag van uw bestelling.

Het reeds betaalde bedrag wordt binnen 1 week teruggestort op uw rekening. Er wordt echter € 1,50 in rekening gebracht voor de verwerking van de annulering.

Broodje Brie behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren.

Op alle door broodje-brie.nl gepubliceerde foto’s en reclame uitingen van producten behoudt Broodje-brie.nl zich het recht op afwijkingen voor wat betreft uitstraling en receptuur.

PRIJZEN

Alle op de website genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Prijswijzigingen voorbehouden.

AANSPRAKELIJKHEID

Broodje Brie werkt volgens de HACCP normen. Desondanks is Broodje Brie nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door de opdrachtgever, deelnemers aan de bijeenkomst, cursus of vergadering en/of derden, tenzij kan worden aangetoond dat de schade het gevolg is van grove schuld of opzet van Broodje Brie of van een van haar medewerkers. Indien broodje-brie.nl, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

BETALING

Bij bestelling via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

  • Contant bij aflevering: Het bedrag wordt contant voldaan bij aflevering van het pakket. Daar onze bezorgers een beperkte hoeveelheid wisselgeld mee hebben wordt u verzocht het bedrag zoveel mogelijk gepast te betalen.
  • Via iDeal: In uw reservering ontvangt u een iDeal betaallink waarmee u de betaling via uw eigen bank aan ons kunt verrichten. iDeal is een veilige veelal gebruikte betaaloptie.
  • Op rekening: Betalingen op rekening alleen voor zakelijke klanten. Om van deze optie gebruik te kunnen maken dient u te beschikken over een KvK inschrijfnummer. Daarnaast vindt er bij nieuwe zakelijke klanten altijd een controle plaats van de gegevens.

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening, door bijschrijving op bankrekeningnummer NL23RABO0300828942 ten name van Broodje Brie te Maarssen.

Bij wanbetaling sturen wij een betaalherinnering, hanteren een bezorg-stop en indien nodig geven wij uit handen.

Bij overschrijding van de betalingstermijn verkeert de koper van rechtswege in uitdrukkelijk verzuim en is hij zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling aan ons een rente verschuldigd van 1,5% per maand over de hoofdsom en/of openstaand bedrag. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

In geval van niet of niet-tijdige betaling is de koper aan ons verschuldigd alle door ons ter invordering te maken kosten, zowel gerechtelijke- als buitengerechtelijk.

LEVERING EN LEVERINGSTIJD

Bestellingen worden uiteraard zo snel mogelijk afgeleverd. De op de internetsite aangegeven levertijden gelden slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn.

Levering van producten geschiedt aan een door koper opgegeven adres. Koper staat in voor de juistheid van het adres.

Als bij bezorging blijkt dat de ontvanger niet open doet of niet aanwezig is zal de bezorger trachten de ontvanger telefonisch te bereiken. Wanneer dit geen resultaat oplevert wordt er contact opgenomen met de koper/besteller. Zorg ervoor dat u de telefoonnummers correct doorgeeft. Eventueel wordt het pakket in overleg bij buren afgeleverd. Is dit niet mogelijk dan zijn wij genoodzaakt het ontbijt mee terug te nemen. Helaas moet u de kosten van het ontbijt wel betalen.